Αβραμίδου ΑμαλίαΛέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο «Κλασσική Αρχαιολογία»
aavrami@bscc.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ:

Ώρες συνεργασίας: Σε άδεια ανατροφής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
•Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στην κεραμική και εικονογραφία
•Εμπόριο και θρησκεία στη Μεσόγειο
•Μυθολογία και αρχαιολογία Παρευξεινίων Χωρών
•Νομικά και ηθικά ζητήματα εμπορίου αρχαιοτήτων

ΣΠΟΥΔΕΣ
•2005: Διδακτορικό (Ph.D.) στις Κλασσικές Σπουδές, Τμήμα Κλασσικών Σπουδών, The Johns Hopkins University. Θέμα διδακτορικής διατριβής: The Codrus Painter – An Iconographical Study (Επιβλέπων καθηγητής H.A. Shapiro).
•2000: Μεταπτυχιακό (M.A.) στην Κλασσική Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απεικονίσεις Έργων της Πλαστικής στην Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία. Λατρευτικά αγάλματα θεών – αγάλματα ηρώων (Επιβλέπων καθηγητής M. Τιβέριος).
•1997: Πτυχίο (B.A.) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
•2014: Λέκτορας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
•2014-2015, 2010-2012: Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Θεματική Ενότητα: Ελληνικός Πολιτισμός (ΕΛΠ 10) Εισαγωγή στον ελληνικό πολιτισμό και (ΕΛΠ 12) Εισαγωγή στις ελληνικές εικαστικές τέχνες, αρχιτεκτονική και πολεοδομία
•2012-2014: Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Θεματική Ενότητα: Ελληνικός Πολιτισμός (ΕΛΠ 15), Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη
•2009-2012: Διδακτικό προσωπικό με σύμβαση 407/80 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
•2008-2010: Ερευνήτρια στο Centre de recherches archéologiques - Université libre de Bruxelles (CReA-ULB)
•2006-2008: Andrew W. Mellon Post-Doctoral Fellow. Τμήμα Κλασσικών Σπουδών, Northwestern University
•2005-2006: Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης, Bowling Green State University

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
•Approaching the Ancient Artifact: Representation, Narrative and Function, co-edited with Denise Demetriou. Berlin: De Gruyter, 2014
•“Iconographical Observations On An Attic Bell Krater From Olynthus: Theatrical Elements.” (In Greek). Κεραμέως Παίδες – Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους Μαθητές του, επιμέλεια E. Κεφαλίδου και Δ. Τσιαφάκη, 135-142. Θεσσαλονίκη: Ζήτης, 2012
•The Codrus Painter: Iconography and Reception of Athenian Vases in the Age of Pericles. Madison: The University of Wisconsin Press, 2011.
•“Tracing the Oikos in Pre-Classical Corinth: The Perspective of Iconography.” Στα Πρακτικά του Συνεδρίου Oikos to Familia: The family in ancient society. Framing the discipline in the 21st century. The Proceedings of ΟΙΚΟΣ – FAMILIA: The Family in the Ancient Greco-Roman World. 5th ARACHNE Conference, University of Gothenburg, 5-7 November 2009, Gothernburg, Sweden, επιμέλεια A. Strömberg και R. Laurence, 60-83. London: Continuum, 2011.
•“Dionysos in Context: Two Attic Red-figure Kraters from the Early Fourth Century BC.” In Proceedings of Athenian Potters and Painters II, edited by J. Oakley and O. Palagia, 1-10. Oxford: Oxbow Books, 2009.

Βιογραφικό Σημείωμα