Μπακιρτζής Ιωάννης


Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία και σύγ¬χρονο Τουρκικό κράτος – Ιστορία και κοινωνία»
impakirt@bscc.duth.gr

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Π. Τσαλδάρη 1, Β΄ Κτήριο
69100, Κομοτηνή
Τηλ. & φαξ: +30-25310-39446

Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 18:00-21:00

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
·Καθημερινή ζωή στην οθωμανική Θράκη κατά το 19ο αιώνα.
·Δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τις Οθω¬μανικές Επετηρίδες, λεξικά και πρακτικά ιεροδικείων στην οθωμανική Θράκη κατά το 19ο αιώνα.
·Προϋπολογισμοί του Οθωμανικού κράτους το 19ο αιώνα.
·Εκπαίδευση στο Οθωμανικό κράτος (σχολεία, διδακτικά προγράμματα και δάσκα¬λοι) κατά την ύστερη περίοδο.

ΣΠΟΥΔΕΣ
·1984-1988: Προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.
·1996-1999: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Οι ιστορικές συνιστώσες της ιδεολογίας και του έργου του Γεωργίου Βιζυηνού και η οθωμανοκρατία στην ανατολική Θράκη το β’ μισό του 19ου αιώνα» (Επιβλέπουσα Τριμελής Επιτροπή: Ν. Σαρρής, Φ. Δημητρα¬κόπουλος, Κ. Φωτιάδης).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
·2000-2003: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Συμβασιούχος Διδάσκων (ΠΔ 407/80)
·2007-2008: Trakya Üniversitesi (Edirne) Διδάσκων Επίκουρος Καθηγητής της Ελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.
·2013-παρόν: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων χωρών, Λέκτορας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
·Μια υπόθεση στο Ιεροδικείο της Ξάνθης – Η εκκαθάριση των χρεών του υφασματέ¬μπορου Στάθη Χασιρτζόγλου, Ξάνθη 2002.
·Στοιχεία για την ιστορία της κωμόπολης της Γενισέας και της επαρχίας της (kaza) κατά την οθωμανική περίοδο, Ξάνθη 2010.
(ΑΡΘΡΑ)
·Η ονομασία της συνοικίας Μητροπόλεως της Ξάν¬θης κατά τους οθω¬μανικούς χρό¬νους, Περί Θράκης 2, Ξάνθη 2002, 193-206.
·Δέκα αποφάσεις (İlâm) του Ιεροδικείου της Ξάνθης, Περί Θρά¬κης 1, Ξάνθη 2000, 135-153.
·Η αναγγελία στον Τύπο του κορυφαίου γεγονότος στην Κων/πολη του 1928 – Η γλωσ-σική μεταρρύθμιση και η αλλαγή των αριθμών και του ημερολογίου, Βαλκα¬νικά Σύμμεικτα, τ. 14-15, Θεσσαλονίκη 2003-2004, 155-181.

Βιογραφικό Σημείωμα