Τομείς

Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. στην υπ' αριθ. 563/30-10-2001, συνεδρίασή της ενέκρινε πρόταση της υπ' αριθ. 8/1-10-2001 Π.Γ.Σ. του Τμήματος για την ίδρυση και λειτουργία στο Τμήμα των παρακάτω Τομέων: