Φοιτητική Μέριμνα

Στέγαση
Για την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών που έχουν ορισμένες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Κομοτηνής Φοιτητικές Εστίες δυναμικότητας 700 κλινών, οι οποίες βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, καθώς επίσης και σε μισθωμένα διαμερίσματα.

Για την κάλυψη των αναγκών διαμονής των φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις το Πανεπιστήμιο διαθέτει στην πόλη της Κομοτηνής φοιτητική εστία, δυναμικότητας 700 κλινών, που βρίσκεται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης, εγκαθιστά δε δικαιούχους και σε μισθωμένα διαμερίσματα.
Για τη δωρεάν στέγαση απαιτείται η υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
 • Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία έχει κατατεθεί στην οικεία εφορία: α) του γονέα και β) του ίδιου του φοιτητή (αν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος, τότε θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου θα το δηλώνει).
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).
 • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής και το διανυόμενο έτος σπουδών.
 • Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνετε η μόνιμη κατοικία των γονέων.
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία αυτοί θα τεκμηριώνονται.
Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό ή αδελφή φοιτητή / φοιτήτρια ή που υπηρετεί στρατιωτική θητεία θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος στο οποίο έχουν εισαχθεί ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.
Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι θα πρέπει να υποβάλλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.


Σίτιση
Δωρεάν σίτιση δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στην Γραμματεία του τμήματος είναι:
 • Αίτηση που διατίθεται από τη Γραμματεία.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599, ότι δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην Κομοτηνή.
Η λέσχη βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη αλλά και στο χώρου του κτηριακού συγκροτήματος του παλαιού Τμήματος Νομικής στο κέντρο της πόλης και λειτουργεί καθημερινά.

Υγειονομική περίθαλψη
Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης (ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής) παρέχεται σε όλους τους φοιτητές των ΑΕΙ, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του π.δ. 327/83.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη για χρονικό διάστημα ίσο με τα έτη φοίτησης που προβλέπονται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές χάνουν τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης αν η διάρκεια των σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα σπουδών προσαυξανόμενο κατά δυο έτη.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης εάν η διάρκεια σπουδών τους υπερβεί το ελάχιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα προσαυξανόμενο κατά το ήμισυ. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε.
Για την έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και επιλέγουν το πανεπιστήμιο ως μοναδικό ασφαλιστικό φορέα. Η έκδοση ασφαλιστικού βιβλιαρίου δε θα γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια των εγγραφών, αλλά σε οποιαδήποτε περίοδο ακόμη και μετά το πέρας αυτών.

Υποτροφίες - Βραβεία
Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν διακριθεί είτε: α. στις γενικές εξετάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ως πρωτοετείς, με την πρώτη τους συμμετοχή - υποτροφία εισαγωγής), β. στα εξάμηνα σπουδών (με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους - υποτροφία επίδοσης). Το ύψος της υποτροφίας καθορίζεται κάθε έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. Αντίστοιχα τα βραβεία διακρίνονται σε βραβεία εισαγωγής και βραβεία επίδοσης και χορηγούνται σε φοιτητή που:
α. με την πρώτη συμμετοχή η βαθμολογία του, τον κατατάσσει στην πρώτη κατά σειρά επιτυχίας θέση στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής (βραβείο εισαγωγής).
β. ο μέσος όρος της βαθμολογίας του τον κατατάσσει πρώτο στα εξάμηνα σπουδών του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (βραβείο επίδοσης).
γ. αποφοιτά ως αριστούχος (συγκέντρωση της μεγαλύτερης βαθμολογίας στο πτυχίο) με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.
Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση χρηματικού ποσού ύψους διακόσια τριάντα πέντε ευρώ (235 Ευρώ) εφάπαξ για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των φοιτητών. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών καθορίζει με απόφαση του ΔΣ τον αριθμό των προτεινόμενων φοιτητών (δικαιούχων υποτροφιών και βραβείων) του κάθε Τμήματος. Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να έχουν ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.
 • Να έχουν διαγωγή «Κοσμιωτάτη»
 • Η ποινική κατάστασή τους να μην αποτελεί κώλυμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ. 611/1977.
 • Το προσωπικό εισόδημά τους (μόνο για τις υποτροφίες) να μην υπερβαίνει τα 8.800 Ευρώ ενώ το οικογενειακό, τα 11.740. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1500 Ευρώ για το κάθε επιπλέον, πέραν του ενός, τέκνο ως και το τρίτο και κατά 3.000 Ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω.
 • Να έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές Εξετάσεις Εισαγωγής (του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αναφέρεται το πρόγραμμα του ΙΚΥ) και να έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα ή τη Σχολή που εισήχθησαν. Φοιτητής ο οποίος, παρότι εισήχθη σε ορισμένο Τμήμα ή Σχολή, μετεγγράφηκε σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή όπου τελικά μετεγγράφηκε, εφόσον η βαθμολογία του τον εντάσσει στον καθορισμένο αριθμό θέσεων και βραβείων.
 • Να έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους να μην είναι κατώτερος του 6.51 (Λίαν Καλώς).
 • Να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος).

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Π. Τσαλδάρη 1, Κτήριο Β΄, 69100, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: (0030) 25310 39413
Email: secr@bscc.duth.gr