ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση
Τηλ.: +3025310 39433
Fax.: +3025310 39411
E-mail: mdimasi@bscc.duth.gr 
URL: https://bscc.duth.gr/author/mdimasi/

*Η θητεία της Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του 2020.

Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Αν. Καθηγητής Ηλίας Πετρόπουλος
Τηλ.: +3025310 39479
E-mail: ipetropo@bscc.duth.gr
URL: https://bscc.duth.gr/author/ipetropo/

*Η θητεία του Αν. Προέδρου λήγει την 31η Αυγούστου του 2020.