ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Φ.Ε.Κ. 95_τ. Β΄_22-06-2009 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

–Υ.Α. Αριθμ. 23544/Ν1 (Φ.Ε.Κ. 595/22-02-2018) «Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).» Βλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Π.Δ.85/2022 “Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο).”

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ