ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ


Φ.Ε.Κ. 2097/τ. Β’/29-09-2009 “Ίδρυση Εργαστηρίου Παρευξεινίων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.