Εργαστήριο Μετάφρασης Διερμηνείας


ΦΕΚ 2097

Αριθμ. 115198/Β1, 29 Σεπτεμβρίου 2009

 

Ίδρυση Εργαστηρίου Παρευξεινίων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού

 

Άρθρο 2

 

Σκοπός

Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:

α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα Παρευξεινίων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και ειδικότερα σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

β. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

γ. Τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

δ. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (53/A΄).