Εκδηλώσεις/Πληροφορίες
 

Διδακτορική Έρευνα


ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Ι. Γενικά.

 • Βασική αρχή του Τμήματος τίθεται η τήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στην εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών (=Δ.Δ.), γεγονός που οδηγεί στον αποκλεισμό κάθε σκέψης περί μαζικοποιημένων και άρα ποιοτικά υποβαθμισμένων διαδικασιών ή περί «βιομηχανίας» παραγωγής διατριβών. Ως δεύτερη βασική αρχή πρέπει να τεθεί η υποχρέωση όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος για ανάληψη επίβλεψης Δ.Δ. Ειδικά για την βαθμίδα των Λεκτόρων, η σχετική υποχρέωση συνίσταται στη συμμετοχή σε τριμελείς Συμβουλευτικές Επιτροπές (=Σ.Ε.).
 • Οι διατριβές που θα εκπονούνται θα αφορούν γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα των επιστημών που θεραπεύονται στο Τμήμα.

Π. Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης υποψηφιότητας.

 • Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2083/92 η Γεν. Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρία της αρ. 16/8-4-2003 ενέκρινε τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό για την εκπόνηση Δ. Δ.
 • Για να γίνει δεκτός ένας πτυχιούχος ως υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος καθορίζοντας: α) το μέλος ΔΕΠ (τουλάχιστον βαθμίδος Επίκουρου Καθηγητή) με το οποίο έχει συνεννοηθεί και το οποίο θα αναλάβει την επιστημονική ευθύνη ως Επιβλέπων Καθηγητής (=Ε.Κ.) και β) τον ερευνητικό τομέα με τον οποίο επιθυμεί να ασχοληθεί. Ο καθορισμός αυτός περιέχεται σε ειδικό έγγραφο συνημμένο στην αίτηση του.
 • Στην αίτηση του επίσης συνάπτονται τα εξής δικαιολητικά:
 • Βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Επικυρωμένα αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εάν υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Εάν πρόκειται περί αλλοδαπού ή ομογενούς από το εξωτερικό πιστοποιείται η επάρκεια γνώσης της ελληνικής.
 • Πιστοποιητικά επαγγελματικής ή ερευνητικής απασχόλησης (εάν υπάρχουν).
 • Αντίγραφα διπλωματικής εργασίας ή άλλων δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν).
 • Ο φάκελος του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και τα εξής: Α) Τίτλο του θέματος (σε πρώτη διατύπωση), Β) Κριτήρια επιλογής του θέματος, καθώς και περιληπτική έκθεση σχετική με την πρωτοτυπία του, Γ) Χρονοδιάγραμμα της έρευνας κατά φάσεις, Δ) Μεθοδολογία της έρευνας με σχετική αιτιολόγηση, Ε)Βασικές πηγές-αρχειακό υλικό (κατά περίπτωση), ΣΤ) Ενδεικτική βιβλιογραφία.
 • Ο Πρόεδρος του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Ε.Κ., το αργότερο εντός τριμήνου, παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (=Γ.Σ.Ε.Σ.) τα παραπάνω και εν συνεχεία αποφασίζεται: α) η αποδοχή ή μη της υποψηφιότητας και β) ο ορισμός τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αρμόδιας για την καθοδήγηση και επίβλεψη του υποψηφίου, στην οποία οπωσδήποτε μετέχει και ο Ε.Κ.
 • Το Τμήμα μπορεί εναλλακτικά να υιοθετήσει και το σύστημα της δια προκηρύξεως επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων.

III. Κριτήρια αποδοχής υποψηφιότητος.

 • Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με συναφή προς τους βασικούς άξονες του γνωστικού πεδίου του Τμήματος (γλώσσα, φιλολογία, πολιτισμός) πτυχία και εφ’ όσον κρίνεται ως συμβατή η διεπιστημονική σχέση του πτυχίου του υποψηφίου με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. Επίσης ο βαθμός του πτυχίου του πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν καλώς» (6,5). Εάν ο υποψήφιος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί η Γ.Σ.Ε.Σ. να απαιτήσει γραπτή εξέταση τριών (3) μαθημάτων συναφών με το ερευνητικό πεδίο της Δ.Δ. Ο Ε.Κ. μπορεί να προτείνει παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων από τον υποψήφιο και γραπτή εξέταση, εάν κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της ερευνητικής εργασίας.
 1. Αποδοχή της αίτησης και διαδικασία εκπόνησης Δ.Δ.
 • Η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τον Επιβλέποντα, ο οποίος είναι υποχρεωτικά μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, και τα υπόλοιπα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής (=Σ,Ε.), τα οποία πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 παρ. 1, εδ. β’ του Ν. 2083/92. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δυο εκ των τριών μελών της Σ.Ε. πρέπει να προέρχονται από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η Σ.Ε., σε συνεργασία με τον υποψήφιο, διαμορφώνει τον οριστικό τίτλο της Δ.Δ. εντός του πρώτου έτους της εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής, όπως καθορίζεται από το άρθρο 13 παρ. 1, εδ. δ’ του παραπάνω νόμου, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη αλλά ούτε μεγαλύτερη της εξαετίας, της προθεσμίας μετρούμενης από την ημέρα απόφασης για την αποδοχή της αίτησης. Εάν η προθεσμία αυτή περέλθει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή της Δ.Δ. ο υποψήφιος χάνει την ιδιότητα και διαγράφεται από τον πίνακα υποψηφίων διδακτόρων, χωρίς καμμία περαιτέρω υποχρέωση του Τμήματος.
 • Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους (μήνας Δεκέμβριος), ο υποψήφιος υποβάλλει γραπτά στην τριμελή Σ.Ε. έκθεση προόδου της διατριβής και στη συνέχεια η Σ.Ε. υποβάλει γραπτή έκθεση προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. Κατ’ έτος το Τμήμα διοργανώνει τουλάχιστον μια ανοικτή στο κοινό διάλεξη, στην οποία οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την εξέλιξη και την πρόοδο της Δ.Δ. όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Τμήματος, τη βιβλιοθήκη, τα εργαστήρια κ.λπ. παρεχομένης σ’ αυτούς κάθε δυνατής διευκόλυνσης. Ως αντιστάθμισμα επικουρούν στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος, στα εργαστήρια, στο αναγνωστήριο κ.λπ.
 • Η Σ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από τα καθήκοντά της εάν ο υποψήφιος καθυστερήσει να υποβάλει την ετήσια έκθεση προόδου στην τακτή προθεσμία είτε αμελήσει να υποβάλει όποια στοιχεία του ζητηθούν γραπτώς είτε εάν διαπιστωθεί ανεπαρκής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του.
 1. Ολοκλήρωση της εργασίας.
 • Όταν ο Ε.Κ. κρίνει μετά από συζήτηση με τα μέλη της Σ.Ε., ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες διορθώσεις ή έχουν τακτοποιηθεί όλες οι παραλείψεις, τότε εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός από τα μέλη της Σ.Ε., την έναρξη της διαδικασίας κρίσης και υποστήριξης της Δ.Δ. Η τελική κρίση γίνεται από επταμελή (7) Εξεταστική Επιτροπή (=ΕΞ.Ε.), προστιθεμένων τεσσάρων (4) μελών ΔΕΠ (συγγενούς ειδικότητος) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Δ.Π.Θ. ή και άλλων πανεπιστημίων, στην τριμελή εξεταστική επιτροπή. Τα τρία (3) τουλάχιστον μέλη πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του ενώπιον της ΕΞ.Ε. παρουσία ακροατηρίου.
 • Η επταμελής ΕΞ.Ε. οφείλει να τηρεί πρακτικά στα οποία να περιλαμβάνονται απαραιτήτως οι γνώμες (θετικές ή αρνητικές) όλων των μελών για την πρωτοτυπία της κρινομένης διατριβής και τη συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης. Τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη πρέπει να ψηφίσουν θετικά. Οι ψηφίζοντες θετικά αξιολογούν τη Δ.Δ με την κλίμακα «καλώς», «λίαν καλώς» και «άριστα».
 • Μετά ταύτα πραγματοποιείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. η επίσημη αναγόρευση και η ορκωμοσία του νέου διδάκτορα σύμφωνα με τον Νόμο. Ο τύπος του απονεμομένου διδακτορικού διπλώματος ορίζεται από το άρθρο 17 του Π.Δ. 380/89.
 • Η πνευματική ιδιοκτησία της όλης εργασίας της Δ.Δ., ανεξάρτητα από την τελική έγκριση ή μη, ανήκει στον υποψήφιο και στον Επιβλέποντα.