ΜΗΤΡΩΟ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, καταρτίστηκε, εγκρίθηκε και επικαιροποιήθηκε:

Κατάρτιση:

  • Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ. 19/25.04.2023
  • Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.: αριθμ. 9/27.04.2023
  • Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.: αριθμ. 14/89/28.04.2023

Επικαιροποίηση:

  • Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αριθμ. 15/12.03.2024
  • Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Κλασικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.: αριθμ. 6/27.03.2024
  • Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.: αριθμ. 5/110/11.04.2024

Γνωστικά αντικείμενα ανά ευρύτερο επιστημονικό πεδίο

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ MΕΛΩΝ ΔΕΠ

1. Επιστημονικό πεδίο: Αρχαίος κόσμος και μεσαίωνας
Ιστορία του Ελληνισμού στον παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα
Αρχαία Ιστορία
Κλασική αρχαιολογία
Βυζαντινή τέχνη & αρχαιολογία
         2. Επιστημονικό πεδίο: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία
Τουρκική Ιστορία 19ος και 20ός αιώνας
Θρησκευτικοί και εκπαιδευτικοί θεσμοί των Ελλήνων στην Τουρκία κατά τον 19ο και 20ό αιώνα
Νεότερη και σύγχρονη ιστορία του παρευξείνιου χώρου
Ιστορία των πολέμων και συγκρούσεων στον Παρευξείνιο χώρο κατά τους νεώτερους χρόνους
3. Επιστημονικό πεδίο: Παιδαγωγική
Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
4. Επιστημονικό πεδίο: Διδακτική
Διδακτική γλώσσας και λογοτεχνίας στην Ελλάδα και στον παρευξείνιο χώρο
5. Επιστημονικό πεδίο: Γλωσσολογία
Θεωρητική Γλωσσολογία
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία
6. Επιστημονικό πεδίο: Σλαβική Φιλολογία
Περιγραφή και σύγκριση των σλαβικών γλωσσών (με έμφαση στην βουλγαρική και τη ρωσική)
Ρωσική γλώσσα και φιλολογία
Βουλγαρική γλώσσα και φιλολογία
Ελληνοβουλγαρικές πολιτισμικές σχέσεις κατά τους μέσους και νεώτερους χρόνους
Ελληνοβουλγαρικές γλωσσικές σχέσεις
7. Επιστημονικό πεδίο: Τουρκολογία
Οθωμανική και Τουρκική Γλώσσα και Γραμματεία

Τουρκική γλωσσολογία

Οθωμανική τέχνη & αρχιτεκτονική

8. Επιστημονικό πεδίο: Βαλκανιολογία
Γλώσσα και πολιτισμός της Ρουμανίας
9. Επιστημονικό πεδίο: Μετάφραση
Ορολογία, Μετάφραση και Νομικά Κείμενα
10. Επιστημονικό πεδίο: Λαογραφία & Εθνολογία
Λαογραφία των λαών του παρευξείνιου χώρου
Εθνολογία των λαών του παρευξείνιου χώρου
11. Επιστημονικό πεδίο: Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Διπλωματία, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μειονότητες στον Παρευξείνιο Χώρο

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ

Α. Επιστημονικό πεδίο: Αρχαίος κόσμος
Αρχαία ιστορία και αρχαιολογία
B. Επιστημονικό πεδίο: Γλωσσολογία
Διαλεκτολογία
Γ. Επιστημονικό πεδίο: Πληροφορική
Πληροφορική
Δ. Επιστημονικό πεδίο: Μετάφραση
Μετάφραση και διερμηνεία
Ε. Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Γεωγραφία του Παρευξείνιου χώρου
Ζ. Επιστημονικό πεδίο: Φιλοσοφία, Ηθική και Θρησκεία
Ο κόσμος του ισλάμ
Η. Επιστημονικό πεδίο: Νεώτερη και σύγχρονη ιστορία
Θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες στον παρευξείνιο χώρο»
Θ. Επιστημονικό πεδίο: Διεθνείς Σχέσεις
Διεθνείς σχέσεις στον Παρευξείνιο χώρο
Ι. Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες

Μελέτες φύλου

Σπουδές φύλου και εκπαίδευση στον Παρευξείνιο χώρο
Κ. Επιστημονικό πεδίο:  Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Πολιτιστική διαχείριση

Διαχείριση πολιτισμικών πόρων

 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ

 

Α. Επιστημονικό πεδίο: Ξένες γλώσσες
Ρωσική γλώσσα
Βουλγαρική γλώσσα
Ρουμανική γλώσσα
Τουρκική γλώσσα