ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Για την Πρακτική Άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι τον φορέα υποδοχής και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το διάστημα που τους ενδιαφέρει, καθώς δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τους φορείς υποδοχής, τη διαδικασία, τη χρηματοδότηση, τα έντυπα κ.λπ. θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Δ.Π.Θ.