Τομέας Α : Γλώσσας και Φιλολογίας


Συντονίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα τα απαραίτητα για την κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις στα γλωσσικά, γλωσσολογικά και φιλολογικά θέματα των παρευξείνιων λαών.

Καλύπτει:
α) τα γλωσσικά αντικείμενα (παρευξείνιες και δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες),
β) τα γλωσσολογικά γνωστικά αντικείμενα, στα οποία περιλαμβάνονται εκτός των θεωρητικών ή εφαρμοσμένων γλωσσολογικών μαθημάτων, τα μαθηματα που αναφέρονται στη μετάφραση και τη διερμηνεία
γ) τα γνωστικά αντικείμενα της διδακτικής των παρευξείνιων γλωσσών και
δ) τα φιλολογικά γνωστικά αντικείμενα (γραμματεία και λογοτεχνία των παρευξείνιων λαών).