Τομέας Β : Ιστορίας και Πολιτισμού


Συντονίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα απαραίτητα για την κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Παρευξείνιων Λαών.

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
α) της Ιστορίας (γενική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου, ιστορία περιορισμένων χρονικών περιόδων του παρευξείνιου χώρου, την ιστορία και την αρχαιολογία του καθενός παρευξείνιου λαού, τους αντίστοιχους τομείς αρχαιολογίας και τα συναφή,
β) του Πολιτισμού (θρησκειολογική επισκόπηση του παρευξείνιου χώρου, λαογραφία – εθνογραφία – κοινωνική δημογραφία – περιβάλλον, αισθητική και αρχιτεκτονική στον παρευξείνιων λαών, εθνομουσικολογία των παρευξείνιων χωρών και τα συναφή).