Τομέας Γ : Κοινωνικών Επιστημών


Συντονίζει όλα τα γνωστικά αντικείμενα, τα απαραίτητα για την κατάρτιση επιστημόνων με γνώσεις στην Κοινωνιολογία, στην Οικονομία και στις Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις, στον παρευξείνιο χώρο και τα συναφή.

Καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα:
α) της Κοινωνιολογίας (Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, σύγχρονες τάσεις στην κοινωνική θεωρία, ιστορία κοινωνιολογικών θεωριών και τα συναφή),
β) του Δικαίου (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο εμπορικών συναλλαγών στον παρευξείνιο χώρο, στοιχεία Δημοσίου Δικαίου και τα συναφή),
γ) της Οικονομίας [Οργάνωση και Διοίκηση επιχειρήσεων, στοιχεία πολιτικής οικονομίας, ο παρευξείνιος χώρος στην παγκόσμια οικονομική οργάνωση, οικονομική δυναμική του παρευξείνιου χώρου, Ο.Σ.Ε.Π. (Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου) και Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συναφή] και
δ) των Διεθνών Σχέσεων (Διεθνείς σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο, Διεθνείς πολιτικές και οικονομικές σχέσεις στον παρευξείνιο χώρο, Ελληνική πολιτική στον παρευξείνιο χώρο και τα συναφή).