ΝΕΑ ΦΕΚ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΦΠΠΧ


1) ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΔΔΔΠΜΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές
Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΔΔΔΠΜΣ

2) ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΜΣΜΕ ΤΙΤΛΟ: “Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός»

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΠΣ