12/6/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: Διενέργεια εξ’ αποστάσεως εξετάσεων στο Δ.Π.Θ.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ