31-07-2020 Τρόπος εξέτασης μαθημάτων για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020


Η Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. στη 18η/27-7-2020 συνεδρίαση, αποφάσισε ότι το Τμήμα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2020 μπορεί να υποστηρίξει την εξέταση των μαθημάτων μόνο από απόσταση.