ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ, του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, να καταθέσουν ή να αποστείλουν έως και την Τετάρτη 7-10-2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
  2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΜΚΑ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ
  7. ΤO ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ (ΔΙΑΓΡΑΦΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ
  8. ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με νομίμως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μετά από προγραμματισμένο ραντεβού (τηλ. 25310-39420), σύμφωνα με την ΑΔΑ:Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ

Η αποστολή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορική (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ.

Κτίριο Β’

Παναγή Τσαλδάρη 1

69132 Κομοτηνή

————————————

Φαξ: 25310-39413

Email: secr@bscc.duth.gr

Δικ. Τόπος: www.bscc.duth.gr

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ