ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. “ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ”


Παρακαλούνται οι επιτυχόντες/ούσες που έχουν ενημερωθεί για την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. “Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός”, να αποστείλουν στη Γραμματεία του τμήματος από την Πέμπτη 5/11/2020 έως και την Τετάρτη 11/11/2020, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση secr@bscc.duth.gr, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παρευξείνιος χώρος και ελληνισμός» του Τμήματος Γλώσσας,
    Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ 4017/Β΄/4-11-2019)