ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ”


Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για το Π.Μ.Σ. “Συγκριτiκή Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο”.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν, η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει τόσο ηλεκτρονικά (και στα δύο email: gsalakid@bscc.duth.grsecr@bscc.duth.gr), όσο και μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη.