ΛΙΝΚ για τη συνέντευξη υποψήφιων φοιτητών Erasmus+ Σπουδές 2021-2022


ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 14:15 – 16:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebd9bc1cc1c546dfa42fcdd4ccac04bb%40thread.tacv2/1618818384358?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22605ad97b-e8de-41eb-90d5-276b5b249714%22%7d

Οι φοιτητές/τριες θα προσέλθουν ανά τέταρτο της ώρας κατ’ αλφαβητική σειρά ως εξής:

Α.Δ. 2715

Α.Κ. 1853

Ε.Κ. 2781

Ε.Κ. 2688

Ε.Π. Υπ.Διδ.

Ε.Σ. 2783

Γ.Χ. ????

Για την επιτροπή Erasmus+

Α. Αβραμίδου