ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ 2021-2022 (Μόσχα, Μαριούπολη)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες για τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ 2021-2022 (Μόσχα, Μαριούπολη) καλούνται σε συνάντηση με τη συντονίστρια την Πέμπτη 13.05.2021 στις 2:30μμ στον σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebd9bc1cc1c546dfa42fcdd4ccac04bb%40thread.tacv2/1620484957306?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22605ad97b-e8de-41eb-90d5-276b5b249714%22%7d

Η επιτροπή Erasmus+

Amalia Avramidou
Assistant Professor of Classical Archaeology
Dept. of Languages, Literature and Culture
of the Black Sea Countries
Democritus University of Thrace
Panagi Tsaldari 1, 69100, Komotini
25310 39449  6972957997
duth.academia.edu/AmaliaAvramidou