Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


ΩΥΧ246ΨΖΥ1-ΩΝΗ