Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5049108


6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ.pdf

Δικαιολογητικά:

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΟΣΥΠ

Πίνακας-αιτούμενων-κριτηρίων-μοριοδότησης

Πίνακας-κατατιθέμενων-δικαιολογητικών

Υπ.Δηλ.-Κατά-περίπτωση

Υπ.Δηλ.-Υποχρεωτικά