ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2021-2022


Την Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021, ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση για την πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς. Αφορά τους φοιτητές που στο χειμερινό εξάμηνο 2021-22 βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών τους, καθώς και όλους τους επί πτυχίω φοιτητές. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και όσοι φοιτητές επελέγησαν πέρσι και για κάποιο λόγο δεν έκαναν πρακτική άσκηση.
Θα γίνει ενημέρωση από τους:
1. Γιώργο Σαλακίδη
2. Χριστίνα Μάρκου
3. Ελένη Σπυριδοπούλου (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Δ.Π.Θ.)
και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Μπορείτε να συμμετάσχετε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3awEi8D0914OyK9ESEsHdALoQm3YL4E96UGT8KbQSKXag1%40thread.tacv2/1632817480603?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a06e6cd2-afea-46b2-a0bc-93152d20b228%22%7d

Γ. Σαλακίδης,
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ΤΓΦΠΠΧ