Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα για την αποστολή από τους ενδιαφερόμενους των παρακάτω απαραίτητων δικαιολογητικών, διαρκεί έως και τη Τετάρτη 15-12-2021.

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά με συστημένη αλληλογραφία:
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία να αναγράφεται η παρευξείνια γλώσσα (βουλγαρικά, ρουμανικά, ρωσικά, τουρκικά) στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου (και αναγνώριση ισοτιμίας, εφόσον υπάρχει).
4.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας.
5. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη.
6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία κτλ., εφόσον υπάρχουν, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος (https://comparativeliterature.bscc.duth.gr/) ή/και να απευθύνονται στον κ. Γιώργο Σαλακίδη (gsalakid@bscc.duth.gr) και την κα Χριστίνα Μάρκου (cmarkou@bscc.duth.gr).