«Αποτελέσματα αξιολόγησης πρόσκλησης με ΑΠ 24782/25-06-2021»


Τελικά Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για χορήγηση υποτροφιών για τις ανάγκες του έργου ¨ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ¨ με ΚΕ 82080 (MIS 5049108)

ΨΑΟΓ46ΨΖΥ1-ΝΦΦ