ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τους/τις υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες του προγράμματος ERASMUS+ Σπουδές


Η συνέντευξη θα γίνει διαδικτυακά την Παρασκευή 15/04 στις 12:00 μέσω MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azv1fCTnoLoVkBCQMAIf6V9e3JXGMf40EFN63kr5qed01%40thread.tacv2/1649920413124?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22605ad97b-e8de-41eb-90d5-276b5b249714%22%7d

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδεθείτε λόγω τεχνικού προβλήματος, επικοινωνήστε με την κα Αβραμίδου στο aavrami@bscc.duth.gr