Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας κ Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 16227/31.03.2022 (ΑΔΑ: 6ΝΘΗ46ΨΖΥ1-5ΑΜ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230


9Ω3Η46ΨΖΥ1-6ΣΛ