Διάλεξη με θέμα «THE MYTH OF PROMETHEUS AND THE BLACK SEA REGION»


Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Συγκριτική Φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε την Prof. Sc.D. Kleo Protohristova.

Η Prof. Sc.D. Kleo Protohristova είναι καθηγήτρια στην έδρα «History of Literature and Comparative Literature Studies» του Plovdiv University “Paisii Hilendarski”. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της είναι στη σφαίρα της αρχαίας και της δυτικοευρωπαϊκής λογοτεχνίας, της συγκριτικής φιλολογίας, της τιτλολογίας, της διακειμενικότητας, της πρόσληψης του αρχαίου δράματος. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και έχει διδάξει ως προσκεκλημένη εισηγήτρια σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής.

Σας προσκαλούμε στη διάλεξή της με θέμα:

«THE MYTH OF PROMETHEUS AND THE BLACK SEA REGION»

τη Δευτέρα, 23 Μαΐου, ώρα 18.00.

Ο σύνδεσμος παρακολούθησης της διάλεξης είναι ο παρακάτω:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aK_qj11UG22q5xDnQ9UkGjNGSyPybnGVHfn9w0PR7tAw1%40thread.tacv2/1652692377034?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%222df0d2be-7cf7-43ad-b2c2-d66a5fdce205%22%7d

 

Χριστίνα Μάρκου

Εκ μέρους της Διεύθυνσης του ΜΠΣ «Συγκριτική φιλολογία στον Παρευξείνιο Χώρο»