Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Κατάταξης Μονίµων Αξιωµατικών ∆ιερµηνέων του Στρατού Ξηράς (για αποφοίτους Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. Τουρκικής Κατεύθυνσης)


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114.pdf