Συνεντεύξεις υποψηφίων ρουμανικής γλώσσας και φιλολογίας (Π.Δ. 407/80)


Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 από τις 10.00 έως τις 12.00 θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των υποψηφίων για πρόσληψη σύμφωνα με το Π.Δ.407/80 στο Τμήμα Γ.Φ.Π.Π.Χ. του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία μαθημάτων της κατεύθυνσης «Ρουμανική γλώσσα και φιλολογία».

Οι συνεντεύξεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.

Ο σχετικός σύνδεσμος είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a34ld4n9Xzdj4cIn68OHcHeQW8oalbjV41IsYkNspkvg1%40thread.tacv2/1661507111917?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%229fb120cc-4b2e-40d1-87da-67cd21774c32%22%7d

Οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους e-mail για την ώρα διενέργειας της συνέντευξης.

 

Εκ της Επιτροπής αξιολόγησης κατεύθυνσης «Ρουμανική γλώσσα και φιλολογία»