Οδηγίες/προθεσμία εγγραφής και κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα και στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023


ΥΑ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 2022.pdf