Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ


9Ω4846ΨΖΥ1-ΖΚ9