Ανάρτηση των οριστικών  αποτελεσμάτων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.48525/12.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6)  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690


Ανακοινώνονται τα  οριστικά  αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.48525/12.10.2022 (ΑΔΑ: ΨΚΥΘ46ΨΖΥ1-ΔΞ6)  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690.

Πατήστε εδώ