Ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών στο επιστημονικό πεδίο «Εθνογραφία και πολιτισμός» της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π.61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με MIS 5180690


ΚΕ 82919_ Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Πρόσκλησης με Α.Π. 61900/15.12.2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Ι46ΨΖΥ1-3ΦΟ) (duth.gr)