ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


ΨΙΑΦ46ΨΖΥ1-ΘΒΚ