Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός» κας Μαρίας Σεραφειμίδου με θέμα: «Ιστορική μελέτη της ελληνορθόδοξης κοινότητας Βλάγκας από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα».
Τριμελής επιτροπή
Πασχάλης Βαλσαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων
Διονύσιος Βαλαής, Καθηγητής, συνεπιβλέπων
Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, συνεπιβλέπουσα

Ο σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azCgwq-3iODHKJscofZS2YHHcF56TCWfKfIFMk5Cbvb41%40thread.tacv2/1687854161017?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22017e000a-c246-4c68-b8cc-61e6da404179%22%7d