ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/-ΕΣ


Τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με τις/τους τριτοετείς φοιτήτριες/-ές του Τμήματος, για να συζητηθούν θέματα που τις/τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους.

Σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay11JdDWhNn8Ax5HXM4OwSs7tCsd2hG9gWXnL3RmoK901%40thread.tacv2/1634460265275?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a06e6cd2-afea-46b2-a0bc-93152d20b228%22%7d

Ο υπεύθυνος του 3ου έτους
Γιώργος Σαλακίδης