Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για την Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ