Καλωσόρισμα Προέδρου


Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές

το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως κύρια αποστολή την «καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία και την έρευνα της γλώσσας, της γλωσσολογίας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των λαών των Παρευξείνιων Χωρών, ιδίως των ελληνικής καταγωγής και την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν, κατανοούν και διαδίδουν τις γλώσσες, την λογοτεχνία και τον πολιτισμό των λαών των προαναφερομένων χωρών, όπως Ελλήνων, Ρώσων, Τούρκων και λοιπών» (Π.Δ. 90/2000).
Στο ΠΔ 75, ΦΕΚ 95/22-6-2009 αναφέρονται οι δυνατότητες αξιοποίησης του πτυχίου σε επαγγελματικό επίπεδο:
«Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στους ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόμενους, τομείς:
α) στην καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση των παρευξείνιων γλωσσών (Ρωσικής, Ρουμανικής, Τουρκικής, Βουλγαρικής κ.λπ.) με τη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και την καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών
β) στην εκπαίδευση -δημόσια και ιδιωτική- ως καθηγητές για τη διδασκαλία των γλωσσών των παρευξείνιων χωρών και ως στελέχη του εκπαιδευτικού συστήματος
γ) σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως Υπουργεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, με μορφωτική, πολιτισμική και ερευνητική δράση, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος), εκδοτικούς οργανισμούς, των οποίων το αντικείμενο έχει σχέση με τη γλώσσα, τη φιλολογία και τον πολιτισμό των παρευξείνιων χωρών, ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές ή ως σύμβουλοι διπλωματικών αποστολών σε παρευξείνιες χώρες, ως ειδικοί επιστήμονες σε ερευνητικά ιδρύματα, ως μεταφραστές κειμένων και ως διερμηνείς, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλολογικής παιδείας και του πολιτισμού των λαών των παρευξείνιων χωρών».
Στα 20 πλέον έτη της λειτουργίας του έχει διαμορφώσει την επιστημονική και εκπαιδευτική του κουλτούρα στο πλαίσιο διεπιστημονικών θεωρήσεων της διδασκαλίας και της εκμάθησης της βουλγαρικής, ρουμανικής, ρωσικής και τουρκικής γλώσσας με την προσφορά μαθημάτων που υποστηρίζουν το γνωστικό αντικείμενο και το μετατρέπουν σε πολυ­διά­στατη σπουδή, της οποίας η επιτυχία καθορίζεται από τις εξής συνι­στώσες:
Α) τη σφαιρική προσέγγιση του πολιτισμικού συγκείμενου στο οποίο εμπεριέχεται η γλώσσα
Β) τη μόρφωση των διδασκόμενων ώστε να καταστούν ικανοί να διεισδύουν στο βά­θος των ευρύτερων, κατά χώρα ή λαό, εξελίξεων και να χειρίζονται όλα τα είδη του γραπτού και του προφορικού λόγου, προκειμένου να διερευνούν τα επι­μέρους του χώρου ειδίκευσής τους.
Επί 20 έτη στο Τμήμα οι δράσεις επικεντρώθηκαν στα εξής σημεία άμεσης προτεραιότητας:
1.διενέργεια διεθνών επιστημονι­κών συνεδρίων, ημερίδων
2.συνέχιση και διεύρυνση των συνεργασιών του Τμήματος με Πανεπιστημιακά ιδρύματα των παρευξείνιων χωρών έτσι ώστε να ενισχυθεί η εικόνα του ως πόλου γνώσης και έρευνας
3.συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στην υλοποίηση νέων προγραμμάτων που αφορούν τον παρευξείνιο χώρο με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος αλλά και την εξασφάλιση πόρων που θα ενισχύσουν την έρευνα και θα συμβάλλουν στη βελτίωση των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών του Σπουδών
4.διασφάλιση των απαραίτητων τυπικών προσόντων για τους/τις πτυχιούχους του Τμήματος ώστε να έχουν πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές προοπτικές που προκύπτουν με βάση το ΠΔ (ΦΕΚ 95/22-6-2009, Τ. Α΄).
Ενδεικτικά σημειώνουμε
√ τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

  1. «Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο», το οποίο ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2012-13
  2. «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Suor Orsola Benincasa της Νάπολης, το οποίο λειτουργεί από το 2015
  3. «Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός» το οποίο ιδρύθηκε το 2019

√ τα Εργαστήρια

  1. Εργαστήριο Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
  2. Εργαστήριο Πληροφορικής και Ψηφιακού Γραμματισμού

τα οποία ξεκινούν τη λειτουργία τους το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
√ το πρώτο κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα για τους αποφοίτους (από το 2018): τη χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών
√ την ίδρυση και τη λειτουργία του Κέντρου Ρωσικής Γλώσσας και Ρωσικού Πολιτισμού
√ τις πολυάριθμες επιστημονικές διοργανώσεις (συνέδρια, ημερίδες κ.τ.λ.)
√ την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων στήριξης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στις παρευξείνιες χώρες.
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αποδεικνύεται διαχρονικά και προφητικά επίκαιρο: Διδάσκεστε γνωστικά αντικείμενα που σας παρέχουν τη δυνατότητα να κατακτήσετε σημαντικές δεξιότητες όπως είναι η διαπολιτισμική ετοιμότητα και η διαπολιτισμική συνείδηση. Απαραίτητες περισσότερο από ποτέ στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες στις οποίες εντάσσεται και η ελληνική. Μελετάτε μαθήματα στο πλαίσιο των πολιτισμικών σπουδών και μαθαίνετε ότι αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του σύγχρονου πολίτη να αποδέχεται τον Άλλο ως ισότιμα διαφορετικό, δομώντας ταυτόχρονα ισχυρές ατομικές και συλλογικές ταυτότητες. Μαθαίνετε γλώσσες οι οποίες αποτελούν σημαντικό εφόδιο για την πρόσβασή σας στην αγορά εργασίας.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στις δράσεις του Τμήματος με τη συμπαράσταση των καθηγητριών και των καθηγητών σας που συμπορεύονται ως σύμβουλοι, καθοδηγητές/τριες και διδάσκοντες/ουσες και να συμβάλλετε σε μία διαρκώς ανατροφοδοτούμενη συνεργασία με στόχο τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του. Βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές δράσεις και διεκδικήσεις και η υποστηρικτική σας παρουσία θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για τη θετική τους έκβαση.
 

Η Πρόεδρος

Καθηγήτρια Μαρία Δημάση