Διδακτική Γλώσσας


Το περιεχόμενο του μαθήματος   “Διδακτική της Γλώσσας” περιλαμβάνει στο πρώτο μέρος βασικά στοιχεία της εξέλιξης του θεωρητικού πλαισίου στήριξης της γλωσσικής διδασκαλίας με σημείο αναφοράς την εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κοινωνιογλωσσολογία. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται μία ουσιαστική προσέγγιση της θεματικής ενότητας: διδακτική της γλώσσας. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις της γλωσσικής διδασκαλίας από τις παιότερες μέχρι τις σύγχρονες με έμφαση στην κριτική αξιολόγηση των διδακτικών προτάσεων και την εφαρμογή τους στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές της παιδαγωγικής των γραμματισμών και των πολυγραμματισμών, στον κριτικό εγγραματισμό, στη διαχείριση της πολυτροπικότητας για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών οι οποίες διδάσκονται στο Τμήμα και στις τυπολογίες των κειμένων για διδακτική χρήση.

Ρωσική Γλώσσα ΙV


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Ρωσική Γλώσσα” περιλαμβάνει την χρήση του εγχειριδίου και αξιοποίηση ποικίλων μορφών εποπτικού υλικού, ασκήσεις της ακρόασης, πρακτικές ασκήσεις, με σκοπό την καλλιέργια στους/στις φοιτήτριες και των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων: ακρόαση, ομιλία, γραφή , ανάγνωση (με την χρήση κατάλληλου εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού). Την γνωριμία των φοιτητών/τριών με τον πολιτισμό της γλώσσας στόχου, την μετάφραση των λογοτεχνικών και αυθεντικών κειμένων.

Στο πλαίσιο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις αρχές γλωσσολογικών θεωριών για την διδασκαλία των ξένων γλωσσών με σκοπό την στήριξη του επιπέδου γλωσσομάθειας ου επιδιώκεται να κατακτηθεί.