Ιστορία της Θράκης κατά τους Νεώτερους Χρόνους


Η διδασκαλία του μαθήματοες επιχειρεί να προσεγγίσει τις κοσμογονικές κοινωνίες και οικονοκές  αλλαγές στη Θράκη του 19ου αιώνα, μέσα απο πηγές της εποχής. Οι πόλεις και η ύπαιθρος της Θράκης είναι ένα σημαντικό σημέιο αναφοράς της ύστερης οθωμανικής περιόδου. Στην ισοτρική μικροκλίμακα, η εξέταση της καθημερινότητας, των συνηθειών, του εμπορίου και της αγροτικής παραγωγής είναι οι κύριοι άξονες των διαλέξεων του συγκεκριμένου μαθήματος. Οι παραδόσεις αντλούν στοιχεία από κείμενα της εποχής, αναφερόμενα στα παραπάνω ζητήματα, που δίνουν την επιμέρους εικόνα και πληροφορούν γαι τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών στο ευρύτερο πλαίσιο των οθωμανικών Βαλκανίων το 19ο αιώνα.

Διδασκαλία της Γλώσσας με Έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο


Το περιεχόμενο του μαθήματος “Διδασκαλία της Γλώσσας με Έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο” περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν τη διδασκαλία των διάφορων κειμενικών ειδών, του λεξιλογίου, της γραμματικής, του συντακτικού, της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Ασκούνται σε τεχνικές διδασκαλίας, της δομής και της δόμησης των κειμένων. Μελετούν τον ρόλο της λογοτεχνίας στη γλωσσική διδασκαλία. κατασκευάζουν ανάλογες ασκήσεις – δραστηριότητες στην παρευξείνια γλώσσα επιλογής τους.

Ειδικότερα, μελετούν τρόποιυς κατάκτησης του λαφαβητισμού μιας γλώσσας και στη συνέχεια έρχονται σε επαφή με τα αλφαβητάρια τα οποία έχουν συνταχτεί στο πλαίσιο του μαθήματος και αφορούν τη διδασκαλία των γλωσσών στην Ελλάδα. Σε επίπεδο ομάδων συμβάλλουν στη δημιουργία ανάλογου διδακτικού υλικού.