Νεοελληνική Νομική Ορολογία για Μεταφραστές


Το μάθημα “Νεοελληνική Νομική Ορολογία για Μεταφραστές”  είσάγει του φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές που διέπουν τη νεοελληνική νομική γλώσσα, τη νεοελληνική νομική ορολογία ως υποσύνολο της τελευταίας, καθώς και τη νομική μετάφραση με γλώσσα-στόχο τη Νεοελληνιή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον χαρακτήρα της νομικής γλώσσας ως γλώσσας για ειδικούς σκοπούς ( Language for Special Purposes – LPS) και στις ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής νομικής γλώσσας και ορολογίας, όπως οι αρχαϊκοί και αρχαιόκλιτοι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι, ο μακροπερίοδος λόγος, η μετοχική σύνταξη κ.λ.π. Παράλληλα, αναλύοντια οι βασικές αρχές και οι βασικοί μηχανισμοί σχηαμτισμού νεοελληνικών ( νομικών ) όρων.  Το μάθημα είναι ανεξάρτητο από τις γλώσσες τις οποίες γνωρίζει ο εκάστοτε φοιτητής/τρια. Τα γλωσσικά ζεύγη που χρησιμοποιούνται ως υπόδειγμα είναι τα Αγγλικά -> Ελληνικά και /ή Ελληνικά -> Αγγλικά. Οι ασκήσεις μετάφρασης έχουν τη μορφή παραδειγμάτων και αποσκοπούν αποκλειστικά στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, και όχι στο να διδάξουν γενικώς ” πώς να μεταφράζουμε νομικά κείμενα”. Όλες οι παραδόσεις συνοδεύονται από ψηφιακό πτικό υλικό.