Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας


Η εστίαση του μαθήματος γίνεται σε ζητήματα που αφορούν την παράλληλη πορεία του εθνικού κεμαλικού κινήματος και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της γλώσσας, σημεία έρευνας σπουδαιότατης σημασίας και φωτισμού των εξελίξεων μέχρι και σήμερα. Η ιστορία της  γλώσσας, της βάσης του πολιτισμού, είναι κομβικής σημασίας, για να κατανοήσουν οι διδασκόμενοι το υπόβαθρο της τουρκικής κοινωνίας αλλά και τη συνολική εικόνα της πορείας, του εθνικού προβληματισμού και των προσανατολισμών της Τουρκίας. Στο μάθημα αναλύονται διεξοδικά οι γλωσσικές εξελίξεις στη νεοσύστατη ρεπουμπλικανική Τουρκία, την περίοδο μετά το 1925 και κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες από τις ιδρλυσεώς της, με έμφαση την αλλαγή του αλφαβήτου και των αριθμών και τη ” Θεωρία της γλώσσας Ήλιου”. Οι παραπάνω επιλογές στη γλώσσα και οι ιδεολογικές τους προεκτάσεις εκτιμώνται ως κύριες παράμετροι για την οικοδόμηση του προφίλ της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας.