Τουρκική Κοινωνία & Πολιτισμός


Η διδασκαλία του παρόντος μαθήματος προσεγγίζει εξ’ολοκλήρου θέματα διερεύνησης της καθημερινότητας καθ[ όλο το χρονικό διάστημα της οθωμανικής κυριαρχίας στον βαλκανικό και τον ευρύτερο εγγύς ανατολικό χώρο. Προς τούτο, η θεματική παρουσίαση υποδιαίρείται σε αυτόνομοες ενότητες που αφορούν την κατοικία, την οικογένεια, τη διατροφή, τη διασκέδαση, την εκπαίδευση και άλλα συναφή, ώστε να διαμορφωθεί συνολική εικόνα για τη ζωή των ανθρώπων αλλά και τις ιδιαίτερότητες και διαφορές ανάμεσα στην ύπαιθρο και την πόλη. Ταυτόχρονα, αναλύονται και οι διαφοροποίησεις στο χρόνο,που σηματοδοτούν τη μετάβαση από τη νεώτερη στη σύγχρονη εποχή.

Διδασκαλία της Λογοτεχνίας με Έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο


Το περιεχόμενο του μαθήματος  “Διδασκαλία της Λογοτεχνίας με Έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο” περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν τη διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων σε επίπεδο μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εφαρμογών σε μεταφράσεις λογοτεχνικών κειμένων του παρευξείνιου χώρου στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές/τριες μελετούν καταρχήν ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την προσέγγιση κειμένων λογοτεχνών του παρευξείνιου χώρου που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια. Αξιολογούν τις διδακτικές προτάσεις και οργανώνουν δικές τους διδασκαλίες. Στη συνέχεια μελετούν τα Προγράμματα Σπουδών των πατευξείνινων χωρών σε σχέση με τη λογοτεχνία. Το μάθημα ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό ” σχεδίων εργασίας” που αφορούν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας και τη γνωριμία με τον πολιτισμό του παρευξείνιου χώρου και στοχεύουν στην υποστήριξη του ουσιαστικού διαπολιτισμικού διαλόγου στην Ελλάδα.