Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ


Αφυπηρετήσαντα Μέλη

Ευστάθιος Kεκρίδης, Καθηγητής

Εμμανουήλ Σέργης, Καθηγητής

 

Αφυπηρετήσαν ΕΕΠ

Νίκη Ράλτσεβα

 

Αποβιώσαν μέλος ΔΕΠ

†  Μάρθα Πύλια, Επίκουρη Καθηγήτρια (3/11/1959 -25/12/2012)