ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη (vtzontzo@bscc.duth.gr)
Η Βιολέτα Τζοντζόροβα-Ιωαννίδη είναι απόφοιτος Λυκείου με διδασκαλία στη ρωσική γλώσσα και κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της Βουλγαρίας, με επάρκεια διδασκαλίας της βουλγάρικης γλώσσας Υ.Π.Θ. Έχει λάβει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Θράκης της Βουλγαρίας με ειδίκευση σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης. Τα ενδιαφέροντα της σχετίζονται με την διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας  ως  ξένης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων λόγου στην βουλγαρική γλώσσα, την κατάκτηση της βουλγαρικής γλώσσας από δίγλωσσα παιδιά, καθώς και με το σχεδιασμό και την προσαρμογή παιχνιδιών για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην βουλγάρικη γλώσσα. Διδάσκουσα επί πολλά έτη στο ΙΜΧΑ, μέλλος της συντονιστικής επιτροπής στις εξετάσεις πιστοποίησης   βουλγαρικής γλώσσας  ΙΜΧΑ-ΑΣΕΠ . Μέλος  του ABSA (Association of  Bulgarian Schools Abroad)