ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ.Π.Θ.


Για πληροφορίες, βλ. τον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης Δ.Π.Θ.: http://career.duth.gr/