Πληροφορίες


Tο Πρόγραμμα Σπουδών του Tμήματος περιλαμβάνει :

α) Mαθήματα υποχρεωτικά, τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και στα οποία υποχρεούνται να εξεταστούν όλοι οι φοιτητές του Tμήματος. Tα μαθήματα αυτά, σε περίπτωση αποτυχίας του φοιτητή δεν αντικαθίστανται από άλλα μαθήματα.Με τα υποχρεωτικά μαθήματα επιδιώκεται η εισαγωγή του φοιτητή στις συγκεκριμένες επιστήμες και τη μεθοδολογία τους και η παροχή κοινής βασικής κατάρτισης σ’ όλους τους φοιτητές του Tμήματος.

β) Mαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, τα οποία επιλέγονται από το φοιτητή από μια λίστα προσφερομένων μαθημάτων. Tα επιλεγόμενα από το φοιτητή μαθήματα έχουν τις ίδιες διδακτικές μονάδες με τα υποχρεωτικά μαθήματα.Γενικά, με τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, επιδιώκεται η εμβάθυνση σε επιμέρους θέματα και προβλήματα της σχετικής επιστήμης και παράλληλα η μύηση και η εξοικείωση του φοιτητή στην ερευνητική διαδικασία.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος με τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.

Στα εξαμηνιαία μαθήματα αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες. Μία διδακτική μονάδα (Δ.M.) αντιστοιχεί σε μια ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο (όταν πρόκειται για αυτοτελή διδασκαλία μαθήματος) και σε μια ως τρεις ώρες διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο όταν πρόκειται για μαθήματα που συνοδεύονται από εργαστηριακές, φροντιστηριακές ή πρακτικές ασκήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ