Πτυχιακές Εργασίες


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΚΟΠΟΣ

Η σύνταξη Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ) από τους φοιτητές επιστέφει τις προπτυχιακές σπουδές τους και αποσκοπεί: α) στην εξοικείωσή τους με τη χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας και ορολογίας, β) στη διαχείριση επιστημονικών προβλημάτων που αναφύονται κατά τη διαπραγμάτευση του θέματος, γ) στην παράθεση λογικά θεμελιωμένων λύσεων και δ) στην απόδειξη της δυνατότητας για επεξεργασία δεδομένου επιστημονικού υλικού. Η πρωτοτυπία της θεματικής της είναι επιθυμητή, όχι όμως επιβαλλόμενη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι προαιρετική τόσο για τους φοιτητές όσο και για τα μέλη ΔΕΠ. Αναλαμβάνεται και εκπονείται κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων της φοίτησης.

2. Κάθε μέλος ΔΕΠ κάθε Μάιο, μέσω της Γραμματείας, παρουσιάζει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έως πέντε θέματα που, αφού εγκριθούν από τη Γ.Σ. του Τμήματος και ορισθεί για κάθε μία και ένας εξεταστής, ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου. Υπέρβαση του αριθμού των Δ.Ε. δεν επιτρέπεται.

3. Εάν περισσότεροι του ενός φοιτητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας, οι εισηγητές των θεμάτων έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τους ενδιαφερόμενους σε προφορική συνέντευξη και λαμβάνοντας υπόψη: α) τη γενική βαθμολογία του φοιτητή, β) το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσσών (δυτικοευρωπαϊκών και παρευξείνιων) και γ) το αποτέλεσμα της συνέντευξης, να επιλέξουν τους πλέον κατάλληλους.

4. Το μήνα Δεκέμβριο υποβάλλεται έκθεση προόδου από τον εξεταστή. Εάν πιστοποιείται καθυστέρηση ή απροθυμία του φοιτητή να ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του, παύει η συνέχιση της διαπραγμάτευσης με εισήγηση του εξεταστή και απόφαση της Γ.Σ. Δεν υπάρχει καμιά συνέπεια για το φοιτητή.

5. Φοιτητής που ανέλαβε Δ.Ε. έχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο να παραιτηθεί από την υποχρέωσή του με αίτηση προς της Γραμματεία και ενημέρωση του εξεταστή.

6. Όταν ολοκληωθεί η Δ.Ε., το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου, υποβάλλονται στη Γραμματεία τρία δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα αντίτυπα (2 για τους εξεταστές και 1 για τη βιβλιοθήκη) και ορίζεται από τους εξεταστές και το φοιτητή ημερομηνία παρουσίασης, οπωσδήποτε εντός της περιόδου του Ιουνίου, γεγονός που ανακοινώνεται επίσημα.

7. Η παρουσίαση γίνεται ενώπιον των δύο εξεταστών και ακροατηρίου. Ο φοιτητής υποστηρίζει τη Δ.Ε. προφορικά (διάρκεια 15-20 λεπτά) και στη συνέχεια απαντά σε ερωτήσεις ή σχόλια των εξεταστών. Οιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να παραστεί, να λάβει το λόγο και να υποβάλει ερωτήσεις, μέσω της εξεταστικής επιτροπής.

8. Η Δ.Ε. αξιολογείται, ατύπως, με χαρακτηρισμούς «καλή», «πολύ καλή», «άριστη» και ο χαρακτηρισμός αναγράφεται επί των αντιτύπων χωρίς δημόσια ανακοίνωση.

9. Την πνευματική ιδιοκτησία έχουν από κοινού ο φοιτητής με τον κύριο εξεταστή, εάν δε δημοσιευθεί ολόκληρη ή μέρος της, αναγράφονται υποχρεωτικά και τα δύο ονόματα (φοιτητή και εξεταστή).